• icon Energy
  • icon Renewable energy
  • icon Civil works
  • icon Fences and guardrails
Energy Transmission and distribution Turn-key construction of transmission and distribution projects Read more
Renewable energy Photovoltaic, Hydro and Biomass projects Complete construction and assembly of renewable energy projects Read more
Civil works Civil works Experienced contractor fit for all your construction needs Read more
Fences and guardrails Fences and guardrails Delivery and installation of fencing and guard rail systeems Read more

Информация за проекта


Наименование на проекта: Добри и безопасни условия на труд в „СТЕНЛИ-03“ ЕООД"
Проект и главна цел: Добри и безопасни условия на труд в „СТЕНЛИ-03“ ЕООД". Подобряване на работната среда в „СТЕНЛИ-03“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд.
Адрес на единния информационен портал – www.eufunds.bg
Номер на проект: BG05M9OP001-1.008-1790
Обща стойност: 345 915.09 лв., от които 294 027.83 лв. европейско и 51 887.26 лв. национално съфинансиране
Начало: 30.05.2017 г.
Край: 30.09.2018 г.

Проект BG05M9OP001-1.008-1790 Добри и безопасни условия на труд в „СТЕНЛИ-03“ ЕООД".

Финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. по процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд"

Информация