Проект BG05M9OP001-1.008-1790 Добри и безопасни условия на труд в „СТЕНЛИ-03“ ЕООД".

Финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. по процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд"

Публична покана 1/8.12.2017 г.

"СТЕНЛИ-03" обявява Публична покана 1/8.12.2017 г. с предмет „Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в предприятието“, която включва:

Етап І. Провеждане на диагностичен анализ и оценка на цялостната система за управление и развитие на човешките ресурси и организация на трудовата дейност във фирмата с цел установяване на моментното състояние.
Етап ІІ. Провеждане на дълбочинни интервюта
Етап ІІІ. Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси
Разработването, адаптирането и въвеждането на системата за развитие на човешките ресурси трябва да водят до подобряване на работната среда във фирма "Стенли-03" ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд.

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 08.12.2017
Крайна дата за подаване на оферти:15.12.2017

Всички документи във връзка с публичната покана са налични в модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 достъпна на адрес: https://eumis2020.government.bg

Публична покана 2/8.12.2017 г.

"СТЕНЛИ-03" ЕООД обявява Публична покана 2/8.12.2017 г. с предмет „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в "Стенли - 03" ЕООД чрез доставка на колективни предпазни средства, осигуряващи електробезопасност, по приложена спецификация“. Списък на колективните предпазни средства предмет на доставка:

1. Щанга изолираща за поставяне на преносими заземители - 20 кV - 4 броя;
2. Щанга изолираща за поставяне на преносими заземители - 110 кV - 2 броя;
3. Щанга изолираща за поставяне на преносими заземители - 220 кV - 2 броя;
4. Щанга изолираща за поставяне на преносими заземители - 400 кV - 2 броя;
5. Диелектрични ръкавици - 10 чифта;
6. Диелектрични боти - 10 чифта;
7. Изолиращи площадки - 10 броя;
8. Щанга изолираща оперативна - 20 кV - 4 броя;
9. Щанга изолираща оперативна - 110 кV - 2 броя;
10. Щанга изолираща оперативна фазоуказателна за проверка за наличие или липса на променлив ток в електрически мрежи - 20 кV - 4 броя;
11. Щанга изолираща оперативна фазоуказателна за проверка за наличие или липса на променлив ток в електрически мрежи - 110 кV - 2 броя;
12. Щанга изолираща оперативна фазоуказателна за проверка за наличие или липса на променлив ток в електрически мрежи - 400 кV - 2 броя;
13. Преносимо заземление за работа по въздушни електропроводи и уредби с напрежение до 380V за 5 проводника и заземление - 6 броя;
14. Преносимо заземление за работа по въздушни електропроводи и уредби с напрежение до 20 kV за 3 проводника и заземление - 6 броя;
15. Преносимо заземление за работа по въздушни електропроводи и уредби с напрежение до 110 kV за 3 проводника и заземление - 4 броя;
16. Преносимо заземление за работа по въздушни електропроводи и уредби с напрежение до 220kV за 3 проводника и заземление - 4 броя;
17. Преносимо заземление за работа по въздушни електропроводи с напрежение 400kV за заземяване на една фаза състояща се от 3 - фазни проводника или уредби с напрежение 400kV - 10 броя;

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 08.12.2017
Крайна дата за подаване на оферти:15.12.2017

Всички документи във връзка с публичната покана са налични в модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 достъпна на адрес: https://eumis2020.government.bg

Публична покана 3/11.12.2017 г.

"СТЕНЛИ-03" ЕООД обявява Публична покана 3/11.12.2017 г. с предмет "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в "Стенли - 03" ЕООД чрез закупуване на ЛПС и специално работно облекло по приложена спецификация"
Списък на ЛПС и специално работно облекло предмет на доставка:

І. ЛПС за защита на главата
1. Каска строителна 81 броя
2. Диелектричен щит 15 броя
ІІ. ЛПС за защита на цялото тяло
1. Студозащитно работно облекло - Шуба и полугащеризон зимни: 86 броя
2. Водозащитен костюм - яке с панталон 83 броя
3. Сигнален елек 82 броя
4. Куртка и Панталон / огнезащитен за заварчици 1 брой
5. Сбруя с колан и 3 опорни точки заедно с Y-образна лента за сбруя, абсорбер и 2 стоманени кукообразни карабинера 45 броя
6. Сбруя с колан и 5 опорни точки заедно с Y-образна лента за сбруя, абсорбер и 2 стоманени кукообразни карабинера 12 броя
ІІІ. ЛПС за защита на долни крайници
1. Ботуши гумени с метално бомбе и пластина 76 броя
2. Гамаши огне-искрозащитни 1 брой
3. Защитни обувки цели, бомбе и пластина, противовлажни, противоплъзгащи за зимен период 89 броя
4. Защитни обувки половинки, бомбе и пластина, противовлажни, противоплъзгащи за летен период 89 броя
ІV. ЛПС за защита на горните крайници
1. Предпазни ръкавици 69 броя
2. Ръкавици с пълна подплата и кевлар 1 брой
V. ЛПС за защита на очите:
1. Защитен шлем за заваряване 1 брой
2. Защитни очила от закрит тип ударозащитни 54 броя
3. Защитни очила от открит тип 12 броя
VІ. ЛПС за защита на слуха
1. Антифони активни 17 броя
2. Външни антифони 45 броя
VІІ. ЛПС за защита на дихателната система
1. Противопрахови маски - сменяем филтър 45 броя

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 11.12.2017
Крайна дата за подаване на оферти:19.12.2017

Всички документи във връзка с публичната покана са налични в модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 достъпна на адрес: https://eumis2020.government.bg

Публична покана 4/12.12.2017 г.

"СТЕНЛИ-03" ЕООД обявява Публична покана 4/12.12.2017 г. с предмет "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в "Стенли - 03" ЕООД чрез доставка на платна за защитни системи за изкопи по приложена спецификация" чрез закупуване на следните продукти:

1. Платна за защитни системи за изкопи за боксово укрепване – 3 комплекта
2. Платна за защитни системи за боксово укрепване за обезопасяване на изкоп за шахти – 1 комплект

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 12.12.2017
Крайна дата за подаване на оферти:19.12.2017

Всички документи във връзка с публичната покана са налични в модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 достъпна на адрес: https://eumis2020.government.bg

Публична покана 5/12.12.2017 г.

"СТЕНЛИ-03" ЕООД обявява Публична покана 5/12.12.2017 г. с предмет "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в "Стенли - 03" ЕООД чрез доставка и монтаж на мобилна аспирация с дебит не по-малко от 1000 м3/h при смукателя“

Конкретните изисквания към обекта на доставка са описани подробно в Техническата спецификация приложение към настоящата публична покана

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 12.12.2017
Крайна дата за подаване на оферти:19.12.2017

Всички документи във връзка с публичната покана са налични в модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 достъпна на адрес: https://eumis2020.government.bg

Публична покана 6/26.07.2018 г.

"СТЕНЛИ-03" ЕООД обявява Публична покана 6/26.07.2018 г. с предмет "Изпълнение на строителни и монтажни работи в рамките на проект BG05M9OP001-1.008-1790- С01 „Добри и безопасни условия на труд в “СТЕНЛИ 03” ЕООД“, като част от изпълнението на Дейтост 4 - Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравен статус на работниците и служителите, поддейност 3.1.1. „Модернизация на съществуващите обекти, свързана с подобряване условията на труд“ и Дейност 7 - Осигуряване на социални придобивки за работещите с закупуване на оборудване за места за отдих, хранене и почивка в предприятието, и спортни съоръжения, по 4 (четири) обособени позиции":
Обособена позиция №1: “Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон с изолация от минерална вата с площ 282,06 м² в три действащи работилници“
Обособена позиция №2: “Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон с изолация от минерална вата с площ 26,84 м² в помещение за спорт и помещение за хранене в Производствено- ремонтната база и полагане латекс по стени и таван с площ 206,65 м² в Производствено- ремонтна база и Офис“.
Обособена позиция №3: “Подмяна на метална дограма с РVС дограма със стъклопакет КА стъкло с площ 391,20 м² в три действащи работилници и хале в Производствено- ремонтната база“
Обособена позиция №4: “Подмяна на метална дограма с РVС 6 камерна, 32 мм стъклопакет КА стъкло с площ 7,98 м² в помещение за спорт и помещение за хранене в Производствено- ремонтната база“

Дейностите по изпълнение на строително ремонтните работи за всяка една от обособените позиции са както следва:
За Обособена позиция №1:
1. Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон
2. Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата, над окачен таван
За Обособена позиция №2:
1. Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон
2. Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата, над окачен таван
3. Гипсова шпакловка по стени и тавани
4. Полагане латекс по стени и таван
За Обособена позиция №3:
1. Демонтаж на съществуващата дограма
2. Доставка и монтаж на нова PVC дограма
3. Обръщане с EPS и шпакловка
4. Грундиране около прозорци
5. Полагане латекс около прозорци
За Обособена позиция №4:
1. Демонтаж на съществуващата дограма
2. Доставка и монтаж на нова PVC дограма
3. Обръщане с EPS и шпакловка
4. Грундиране около прозорци
5. Полагане латекс около прозорци
Конкретните изисквания към изпълнението на необходимите СРР за всяка една от четирите обособени позиции са съгласно Техническата спецификация, неразделна част от настоящата Публична покана.

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 26.07.2018
Крайна дата за подаване на оферти:05.08.2018

Всички документи във връзка с публичната покана са налични в модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 достъпна на адрес: https://eumis2020.government.bg

Публична покана 7/26.08.2018 г.

"СТЕНЛИ-03" ЕООД обявява Публична покана 7/26.08.2018 г. с предмет "Доставка на 2 броя фургони/контейнери с изолация, климатизирани и с електрогенератори, с предназначение: 1 бр. за отдих, 1 бр. за хранене, с размери 240х600х250 см Ш/Д/В по приложена спецификация в рамките на проект BG05M9OP001-1.008-1790- С01 „Добри и безопасни условия на труд в “СТЕНЛИ 03” ЕООД“, като част от изпълнението на Дейност 7 „Осигуряване на социални придобивки за работещите с закупуване на оборудване за места за отдих, хранене и почивка в предприятието, и спортни съоръжения.“

Конкретните изисквания към параметрите са съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Изпълнителят се задължава да извърши доставката на адрес: гр. Лом 3600, ул. Панайот Волов, №10, „СТЕНЛИ – 03“ ЕООД.

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 26.08.2018
Крайна дата за подаване на оферти:02.09.2018

Всички документи във връзка с публичната покана са налични в модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 достъпна на адрес: https://eumis2020.government.bg

Публична покана 8/30.08.2018 г.

"СТЕНЛИ-03" ЕООД обявява Публична покана 8/30.08.2018 г. с предмет "Доставка на оборудване за помещение за хранене, помещение за краткотраен отдих и помещение за спорт в Производствено-ремонтна база и офис, по приложена спецификация" в рамките на проект BG05M9OP001-1.008-1790- С01 „Добри и безопасни условия на труд в “СТЕНЛИ 03” ЕООД“, като част от изпълнението на Дейност 7 „Осигуряване на социални придобивки за работещите с закупуване на оборудване за места за отдих, хранене и почивка в предприятието, и спортни съоръжения"

Конкретните изисквания към параметрите са съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 30.08.2018
Крайна дата за подаване на оферти:06.09.2018

Всички документи във връзка с публичната покана са налични в модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 достъпна на адрес: https://eumis2020.government.bg