• icon Energy
  • icon Renewable energy
  • icon Civil works
  • icon Fences and guardrails
Energy Transmission and distribution Turn-key construction of transmission and distribution projects Read more
Renewable energy Photovoltaic, Hydro and Biomass projects Complete construction and assembly of renewable energy projects Read more
Civil works Civil works Experienced contractor fit for all your construction needs Read more
Fences and guardrails Fences and guardrails Delivery and installation of fencing and guard rail systeems Read more

П О К А Н А

Уважаеми госпожи и господа,

Фирма “СТЕНЛИ 03” ЕООД“ – гр. Лом, като Бенефициент по проект „Добри и безопасни условия на труд в “СТЕНЛИ 03” ЕООД“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, има удоволствието да Ви покани на организираното по проекта заключително информационно събитие.

Проектът „Добри и безопасни условия на труд в “СТЕНЛИ 03” ЕООД“ подобри работната среда във Фирмата, чрез ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна подобри качеството на работните места и рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. С изпълнението на заложените дейности се фокусира върху въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в безопасни и здравословни условия на труд, осигуряване на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост с които заетите лица съчетават професионалния и личния живот, а така също и за по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители. Това от своя страна доведе до повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Събитието ще се състои на дата 28 септември 2018 г. от 14.00 часа в административната сграда на Фирма “СТЕНЛИ 03” ЕООД“ – гр. Лом, на адрес: гр. Лом, ул. “Панайот Волов“ №10.

С уважение,

Стефан Костов

Управител “СТЕНЛИ 03” ЕООД“
24.09.2018 г.

П О К А Н А

Уважаеми госпожи и господа,

Фирма “СТЕНЛИ 03” ЕООД“ – гр. Лом, като Бенефициент по проект „Добри и безопасни условия на труд в “СТЕНЛИ 03” ЕООД“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, има удоволствието да Ви покани на организираното по проекта встъпително информационно събитие.

Проект „Добри и безопасни условия на труд в “СТЕНЛИ 03” ЕООД“ ще подобри работната среда във Фирмата, чрез ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. С изпълнение на заложените дейности ще се фокусира върху въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в безопасни и здравословни условия на труд, осигуряване на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост чрез които заетите лица ще съчетават професионалния и личния живот, а така също и за по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители. Това от своя страна ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Събитието ще се състои на дата 26 октомври 2017 г. от 10.30 часа в административната сграда на Фирма “СТЕНЛИ 03” ЕООД“ – гр. Лом, на адрес: гр. Лом, ул. “Панайот Волов“ №10.

С уважение,

Стефан Костов

Управител “СТЕНЛИ 03” ЕООД“
23.10.2017 г.

Информация за проекта


Наименование на проекта: Добри и безопасни условия на труд в „СТЕНЛИ-03“ ЕООД"
Проект и главна цел: Добри и безопасни условия на труд в „СТЕНЛИ-03“ ЕООД". Подобряване на работната среда в „СТЕНЛИ-03“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд.
Адрес на единния информационен портал – www.eufunds.bg
Номер на проект: BG05M9OP001-1.008-1790
Обща стойност: 345 915.09 лв., от които 294 027.83 лв. европейско и 51 887.26 лв. национално съфинансиране
Начало: 30.05.2017 г.
Край: 30.09.2018 г.

Проект BG05M9OP001-1.008-1790 Добри и безопасни условия на труд в „СТЕНЛИ-03“ ЕООД".

Финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. по процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд"

Информация